مصوبات جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در محل اتحادیه در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۸

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۸ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در محل اتحادیه در تهران تشکیل گردید.در این جلسه آقای ابراهیم اکبریان-ریاست محترم کانون-شرکت و مواضع کانون وکلای استان را منعکس نمود.مصوبات جلسه به شرح ذیل است:

۱۴۰۲-۰۸-۲۰ کد خبر: 2002 بازدید: 195