كميسيون نقل و انتقالات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ آقاي علی یداللهی فارسانی رئیس
۲ آقاي بابک بهرامی دهکردی عضو
۳ خانم مریم رئیسی نافچی عضو

 

۱۳۹۷-۰۵-۳۰ کد خبر: 147 بازدید: 434