کمیته بانوان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ خانم فاطمه جمشیدی فارسانی رئیس
۲ خانم فروغ سپهری قهفرخی عضو
۳ خانم نرگس حاج زینلی عضو
۴ خانم معصومه امیری عضو
۵ خانم سمیرا کبیری سفید دشتی عضو
۶ خانم شهربانو دبیری چلچه عضو
۷ خانم فریبا محمدی عضو
۸ خانم زینب جلیل طهماسبی عضو
۹ خانم شهلا صفروند عضو
۱۰ خانم زهرا نیکزاد عضو
۱۱ خانم نیره کلانتر معتمدی عضو
۱۲ خانم اکرم صالح پور اصفهانکی عضو
۱۳ خانم زهرا ایزدی سفید دشتی عضو
۱۴ خانم رقیه فروز عضو
۱۵ خانم نسرین کمالی عضو
۱۶ خانم فاطمه احمدزاده دهنوی عضو
۱۷ خانم مریم امیریان فارسانی عضو
۱۸ خانم سمیرا امیریان فارسانی عضو
۱۹ خانم رضوان ساعدی عضو
۲۰ خانم مهرنوش میرزائیان دهکردی عضو
۲۱ خانم سیده آواز وکیل زاده هاشمی عضو
۲۲ خانم پریا عباسی عضو
۲۳ خانم شکیبا محمودی اشکفتکی عضو
۱۳۹۷-۰۵-۳۰ کد خبر: 171 بازدید: 559