کمیته ترفیعات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ حسین نادری چمزینی رئیس
۲ رضوان ساعدی عضو
۳ اعظم تقی زاده عضو
۴ مرضیه درخشان عضو
۵ کشواد خورشیدی عضو
۱۴۰۲-۰۶-۲۱ کد خبر: 1888 بازدید: 15