• عضویت

تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 45

دادستان

آقاي مرتضي رضايي

1

27 

معاون اول دادستان

آقاي کشواد خورشیدی

2

 v-28

معاون دادستان

آقاي كريم جهانبازي

3

 v-33

معاون دادستان

آقاي مسعود كبيري

4

 20

معاون علمي آموزشي دادستان

آقاي مهرداد محمدي

5

 v-61

معاون اجراي احكام

آقاي نعمت الله قاسمي

6

 v-23

دادیار

آقاي شهاب الدين نظري

7

 soltani

دادیار

آقاي سيد علي اصغر سلطاني

8

 19

دادیار

آقاي مهدي اعتدالي نژاد

9

 v-109

دادیار

آقاي مجتبي اميريان

10

 6

دادیار

خانم مرضيه علي بابايي

11

 12

دادیار

آقاي سعيد عباسي

12

 hajipoor

دادیار

آقاي علي حاجي پور

13

v-59 

دادیار

آقاي امير حمزه رئيسي

14

 v-71

عضو

آقاي مجتبي صادقي

15

v-95 

عضو

آقاي علي يداللهي

16

 

 

 

 

 

 رفتن به بالای صفحه