• عضویت

تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

chbbar6    

 

 

 

 

ریاست کانون

 

 

 

 

آقاي احمد اسماعیلی

 


 

 

 

1

 chbbar22

 

 

 

 

نایب رئیس

 

 

 

 

آقاي تقي مبيني

 

 

 

 

2

 v-16-3

 

 

 

 

بازرس

 

 

 

 

آقاي سيروس كياني

 

 

 

 

3

 v-24-2

 

 

 

 

 عضو هیات مدیره

 

 

 

 

آقاي ابراهيم كياني

 

 

 

 

4

chbbar33

 

 

 

 

 عضو هیات مدیره

 

 

 

 

آقاي نبي الله مومني

 

 

 

 

5

 رفتن به بالای صفحه