• عضویت

تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

v-16 

 

 

رئیس

 

 

آقاي سيروس كياني

 

 

1

22 

 

 

عضو

 

 

آقاي فريدون فرج زاده

 

 

2

v-142 

 

 

عضو

 

 

آقاي محمد والا فرد

 

 

3

4 

 

 

 

عضو

 

 

 

آقاي قربان خدادادي

 

 

 

4

   v-186

 

 

 

عضو

 

 

 

آقاي احمد توجوني اصل

 

 

 

5

35 

 

 

عضو

 

 

آقاي ايمان محمدي فارساني

 

 

6

5 

 

 

عضو

 

 

خانم اختر برخورداري

 

 

7

 11

 

 

عضو

 

 

خانم ام كلثوم قاسمي

 

 

8

3 

 

 

عضو

 

 

خانم نرگس خدابنده

 

 

9

 v-185

 

 

عضو

 

 

آقاي مهرداد خدابخشي

 

 

10

 

عضو

آقاي محمد رضا جمشيدي فرد

11

47 

 

 

عضو

 

 

آقاي مجيد طاهر زاده

 

 

12

 v-157

 

 

 

عضو

 

 

 

خانم فريبا صالحي

 

 

 

13

 

 

 

 

 رفتن به بالای صفحه