• عضویت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تصویر

 

 

 

1

 

 

 

آقاي ابراهيم كياني

 

 

 

رئیس

v-24 

 

 

 

2

 

 

 

آقاي دكتر ناصر عليدوستي

 

 

 

عضو

 19

 

 

 

3

 

 

 

آقاي بهروز اسدي

 

 

 

عضو

 26

 

 

 

4

 

 

 

آقاي علي خسروي

 

 

 

 

عضو

v-203 

 

 

 

5

 

 

 

آقاي تقي مبيني

 

 

 

عضو

mobini 

 رفتن به بالای صفحه