• عضویت

5763312 733

قابل توجه کارآموزان مشمول اختبار:
بر اساس تصمیم کمیسیون محترم کارآموزی کانون وکلای استان تاریخ برگزاری آزمون نیمه دوم مرداد ماه میباشد ، تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد. ضمناً کارآموزان محترم مشمول ،مکلف هستند تا پایان وقت اداری 96/5/6 تقاضای کتبی خود را به همراه تکالیف به دفتر کانون تسلیم نمایند.

دفتر کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

 رفتن به بالای صفحه