تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 Ramin Mardani

رئیس

آقاي رامین مردانی

1

Scan0004 

عضو

آقاي غلامرضا انصاری

2

Bizhan Omidian 

عضو

آقاي بیژن امیدیان

3

 Scan0017

عضو

خانم پریا عباسی

4

 Scan0005

عضو

آقاي مهدی احمدی

5

 Scan0021 عضو آقای جعفر حسنی 

6

Scan0010  عضو آقاي خدابخش موسوی بیدله

7

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه