ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تصویر

 

 

 

1

 

 

 

آقاي علی خسروی 

 

 

 

رئیس

 v-203

 

 

 

2

 

 

آقاي مرتضی رضایی

 

 

 

 

عضو

Morteza Rezaii 

 

 

 

3

 

آقاي بهروز اسدي

 

 

 

عضو

 Scan0024

 

 

 

4

 

 

 

آقاي ابراهیم اکبریان

 

 

 

 

عضو

ebrahim akbarian 

 

 

 

5

 

 

 

آقاي بهروز سپهری

 

 

 

عضو

behrouz sepehri 

 

   6 

 

 

 

     آقای سیروس کیانی

 

 

        عضو

 sirous kiani

 

  7

 

 

 

 

        آقاي مسعود کبیری

 

 

        عضو

 

 

  8

 

 

 

 

       آقاي سعید خدری

 

 

      عضو معین

 

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه