دادگاه شعبه اول

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي سمت

تصوير               

1

         کریم جهانبازی

 

رئیس Karim Jahanbazi 

2

 

بابک بهرامی مستشار v-39

3

 

سید علی اصغر سلطانی مستشار

Ali Asghar Soltani 

 

دادگاه شعبه دوم

 

رديف نام و نام خانوادگي سمت تصوير               
1  علي راستي رئيس v-3
2 تیمور خدادوستان مستشار Scan0006 
3 احمدرضا جعفری مستشار Ahmad Reza Jafari

 

 دادگاه شعبه سوم

 

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي سمت

تصوير               

1

      احمد اساعیلی

 

رئیس Scan0008 

2

 

محمدعلی خسروی مستشار mohammad ali khosravi

3

 

اکرم موسوی مستشار

 Scan0031

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه