قابل توجه کارآموزان محترم مشمول نهمین دوره آزمون کتبی اختبار
 
براساس تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری تاریخ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و زمانبندی دروس بشرح اعلام می گردد:
 
چهار شنبه مورخ 28/9/97 دروس :
 
حقوق مدنی   -   آئین دادرسی مدنی - حقوق تجارت   - حقوق انتظامی
 
پنج شنبه مورخ 6 /10/97 دروس :
 
آئین دادرسی کیفری -   حقوق جزای اختصاصی و عمومی - ثبت وامور حسبی
 
پنج شنبه مورخ 13/10/97
 
اختبار شفاهی
 
زمان شروع آزمون : از 8 صبح لغایت 13
 
محل برگزاری آزمون : کانون وکلای دادگستری استان واقع در خیابان شهید رجایی – پلاک 58
 
ضمناً یادآوری میگرددکارآموزان محترم مکلفند تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ 18/9/97 تقاضای کتبی خود دائر بر اعلام آمادگی جهت شرکت در آزمون اختبار را به همراه تکالیف به دفتر کانون تسلیم نمایند. تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و به تقاضاهای بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
 
 
                                                                                      
 
      علی خسروی
 
           رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه