حق زارعانه از منظر منابع حقوق ايران

روابط مالك و زارع از ديرباز از اه ميت ب هسزايي برخوردار بوده است و در اين راستا مس ائل مه مي مورد توجه ان دي شمندان بوده است كه از جمله آنها اين است كه آيا تصرفات زارع در ملك مالك و ا حي اء عمران وي موجد حق م يباشد يا خير؟ كه در اين خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازيم.

 

برای دریافت مقاله بصورت کامل کلیک کنید.

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 321 بازدید: 995