امور کارآموزان

برگزاری کارگاه تنظیم قراردادها،پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

۱۴۰۳-۰۴-۱۹ کد خبر: 2348 بازدید: 8

برگزاری مرحله اول آزمون کارآموزی ویژه کارآموزان ۱۴۰۲ در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

۱۴۰۳-۰۳-۰۷ کد خبر: 2290 بازدید: 42

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰و ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ و ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۳-۰۲-۰۹ کد خبر: 2274 بازدید: 57

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳و ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۳-۰۲-۰۲ کد خبر: 2256 بازدید: 56

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹و ۱۴۰۳/۰۱/۳۰توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۳-۰۱-۲۸ کد خبر: 2245 بازدید: 56

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و ۱۴۰۲/۱۲/۲۱توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۲-۱۹ کد خبر: 2221 بازدید: 90

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ و ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ و ۱۴۰۲/۱۲/۱۷توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۲-۱۳ کد خبر: 2213 بازدید: 121

برگزاری همایش علمی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰توسط کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۲-۰۸ کد خبر: 2206 بازدید: 122

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۱-۲۵ کد خبر: 2175 بازدید: 174

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۱-۱۰ کد خبر: 2155 بازدید: 199