امور کارآموزان

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹و ۱۴۰۳/۰۱/۳۰توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۳-۰۱-۲۸ کد خبر: 2245 بازدید: 4

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و ۱۴۰۲/۱۲/۲۱توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۲-۱۹ کد خبر: 2221 بازدید: 53

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ و ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ و ۱۴۰۲/۱۲/۱۷توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۲-۱۳ کد خبر: 2213 بازدید: 84

برگزاری همایش علمی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰توسط کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۲-۰۸ کد خبر: 2206 بازدید: 83

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۱-۲۵ کد خبر: 2175 بازدید: 147

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۱-۱۰ کد خبر: 2155 بازدید: 164

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۱-۰۲ کد خبر: 2141 بازدید: 160

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۰-۲۵ کد خبر: 2124 بازدید: 105

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

۱۴۰۲-۱۰-۲۰ کد خبر: 2112 بازدید: 117

برگزاری کارگاه های اموزشی تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ و ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ توسط کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

کمیسیون کارآموزی در تاریخ 1402/10/13 و 1402/10/14  کارگاه های اموزشی برگزار می کند

۱۴۰۲-۱۰-۱۱ کد خبر: 2092 بازدید: 1092